Homeopathie bij borstkanker

Borstkanker
Borstkanker

De behandeling van kwaadaardige ziekten wordt over het algemeen tot de deskundigheid van de reguliere geneeskunde gerekend. Alternatieve behandeling van kwaadaardige ziekten kan in feite alleen naast de reguliere behandeling met operatie, bestraling, hormoon- en chemotherapie.

De rel die in Nederland ontstond over alternatieve geneeswijzen na het overlijden van Sylvia Millekam, die zich op basis van haar eigen keuze, niet regulier wilde laten behandelen, ligt iedereen nog vers in het geheugen. Het vreemde fenomeen doet zich voor dat na het vroegtijdige en snelle overlijden van Guusje Nederhorst, Frederique Huidts en Jos Brink er in de media niet de vraag gesteld wordt of er wellicht meer gedaan had kunnen worden dan ‘slechts’ de reguliere behandeling. Een vraag die ten aanzien van alle patiënten die aan kwaadaardige en andere ernstige ziekten lijden gerechtvaardigd is. Wat kan er nog meer gedaan worden om de genezingskansen te vergroten?

Erfelijke belasting

Bij iedere vorm van ziek zijn en zeker in het geval van borstkanker is het belangrijk de ontstaansgeschiedenis te achterhalen en te doorgronden. Natuurlijk speelt bij sommige patiënten de erfelijke belasting een rol. Zeker daar waar er een duidelijke familiare belasting aangetoond kan worden en er meerdere borstkanker patiëntes in de familie voorkomen moet er rekening worden gehouden met een mogelijk versterkte aanleg.

Vaccinatie

Als een van de mogelijk andere aanleidingen voor het ontwikkelen van borstkanker moet ook het veelvuldig vaccineren gezien worden. Het ontstaan van kanker wordt voorafgegaan door beschadigingen van de celkern. Het is door deze celkern beschadigingen dat cellen ander gedrag gaan vertonen en zich kwaadaardig gaan ontwikkelen. Bij sommige kankerpatiënten speelt het veelvuldig vaccineren dan ook een rol.

Hormonen en borstkanker

Baarmoeder en borst tumoren zijn gezwellen die zich in weefsel ontwikkelen dat zeer gevoelig is voor de invloed van hormonen. In dit geval worden vaak juist hormonen voorgeschreven met een tegengestelde werking waarbij de (vrouwelijke) patiënte mannelijke geslachtshormonen worden voorgeschreven. Het zijn deze mannelijke hormonen die de tumorgroei bevorderende werking van de vrouwelijke geslachtshormonen moeten tegengaan. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw maakt de meerderheid van de vrouwen gebruik van de anticonceptie pil kortweg ‘de pil’ genoemd. Het zijn deze synthetische vrouwelijke hormonen die mogelijke een aanjagend effect hebben op de aanleg van een vrouw voor mastopathie, cystevorming in de borsten en borstkanker. Is er eenmaal borstkanker geconstateerd dan moet, zeker in het geval van een hormoongevoelige tumor, de invloed van de vrouwelijke geslachtshormonen zo veel mogelijk tegengaan worden. En dat terwijl in de soms tientallen jaren daarvoor vrijwel continue deze hormonen in naar verhouding overdosering zijn ‘geslikt’.

Voeding en borstkanker

En element waarmee ook terdege rekening moet worden gehouden is de mogelijk negatieve invloed van schadelijke bestanddelen in onze voeding. We kunnen hierbij denken aan alle stoffen die, met instemming van Europa, aan ons eten mogen worden toegevoegd om het meer kleur en/of smaak te geven of het te behoeden voor bederf bijvoorbeeld. Deze zogenaamde ‘additieven’ (kleur en smaakstoffen zuurteregelaars, stabilisatoren, bindmiddelen etc.) zijn veelal afkomstig uit de chemische industrie worden dan natuur identiek genoemd en daardoor vaak moeilijk biologisch afbreekbaar en belastend voor het menselijke gestel. Bij het veelvuldige gebruik van voornamelijk rood en dus niet goed doorbakken vlees moet dan ook nog met een mogelijk hormonale invloed rekening worden gehouden. Dat er met de aanpassing van de voeding al goede resultaten geboekt kunnen worden leren de diëten van Moerman en Houtsmuller.

Tekorten in de voeding

Tekorten, (ook wel deficiënties genoemd) in de voeding kunnen gemakkelijk optreden. Het betreft dan bijv. een tekort aan bepaalde belangrijke vitamines en mineralen. Als er slechts tijdelijk sprake is van tekorten hoeft dit geen probleem te zijn en wordt dit op een later moment weer gecompenseerd. In het geval van kanker is het tekort aan bepaalde vitamines en mineralen vaak chronisch. Deze tekorten zullen dan (tijdelijk) aangevuld moeten worden met voedingssupplementen om de genezingskansen toe te laten nemen.

Kwetsuren

Borstweefsel is zacht en kwetsbaar weefsel, kwetsuren en verwondingen kunnen gemakkelijk in de diepte van het weefsel beschadigingen geven die op termijn kwaadaardige ontwikkelingen ten gevolge hebben. Het beste is vanzelfsprekend om verwondingen te voorkomen en mocht zich toch een kwetsuur hebben voorgedaan deze zo goed mogelijk, homeopathisch te behandelen. Dit is eenvoudig te doen met de daarvoor aangewezen acute geneesmiddelen.

Emotionele achtergronden

Onze samenleving heeft zich in de laatste decennia in sneltrein vaart veranderd. Behalve dat de welvaart is toegenomen en sinds het emanciperen iedere vrouw een baan behoort te hebben en buitenshuis moet werken komen veel vrouwen naar eigen beleving onvoldoende toe aan het moederschap. Daarbij is de onrust in onze samenleving erg toegenomen. Het aantal echtscheidingen is enorm gestegen en het lijkt er op dat mensen zich hierdoor niet gelukkiger zijn gaan voelen. Statistisch gezien is er een duidelijke relatie tussen het doormaken van verdrietige gebeurtenissen en het ontstaan van kwaadaardige ziekten. De complexiteit van onze samenleving en onze onderlinge relationele verhoudingen zijn al met al voldoende redenen om met mogelijke negatieve en ziekte bevorderende emotionele oorzaken rekening te houden. Aanhoudende stress, spanning, verdriet etc. veroorzaken ontregelende veranderingen in de gezonde hormonale verhoudingen. Deze ongunstige hormonale veranderingen hebben vaak vroegtijdige veroudering, vermagering maar ook, veelal pas na jaren, het ontstaan van kwaadaardige ziekten als uiteindelijk resultaat.

De homeopathische behandeling bij borstkanker

Uitgangspunt voor behandeling is een totaalbehandeling, ook wel een holistische behandeling genoemd. Dat wil zeggen dat met alle aspecten van het ziek zijn rekening wordt gehouden en deze op een adequate wijze in de behandeling worden meegenomen. Diverse klassiek homeopathische middelen staan de homeopaat ter beschikking.

De reguliere behandeling van borstkanker

Belangrijk is het gegeven van de reguliere behandeling. Veel patiëntes raken door de reguliere geneeskundige behandeling vaak ernstig verzwakt. Dit wordt ook wel de iatrogene belasting genoemd. Deze belasting is vaak fors te noemen. Statistiek geeft aan dat 1 op de 3 mensen ziek is vanwege het reguliere geneesmiddelgebruik. Deze patiënten moeten dus worden behandeld omdat ze reguliere geneesmiddelen hebben gebruikt. Dit geldt zeker ook voor de kankerpatiënt. Het is voor het welzijn en het verdere verloop van de behandeling van groot belang dat de patiënt (e) in een zo goed mogelijke conditie komt te verkeren. Daarvoor is vaak nodig dat er een homeopathisch geneesmiddel voor de gevolgen van bijvoorbeeld de bestraling, of de chemotherapie, of de operatie wordt voorgeschreven of, liever nog, dat er zelfs gedurende de reguliere behandeling tevens homeopathische begeleiding plaatsvindt. De ervaring leert dat de bijwerkingen van de reguliere behandeling veel milder zijn en de patiënt deze veel gemakkelijker kan ondergaan. Het verschil met niet homeopathisch behandelde patiënten is vaak zo groot dat de behandelende oncoloog zich uitlaat in termen van: ‘Bij u verloopt het veel milder dan bij andere patiënten’, of ‘U ondergaat de chemotherapie veel gemakkelijker dan mijn andere patiënten’.

De erfelijke aanleg

De belasting waardoor het tot gezwelvorming komt kan een familiaire belasting zijn. In sommige families komen nou eenmaal meer kwaadaardige ziekten voor dan in andere families. Voordat het vaccinatieschema zijn intrede deed kregen kinderen nog kinderziekten. Deze gingen altijd gepaard met koorts en huiduitslag en behoorden tot de acute ziekten. Door de koorts, en de uitslag werden de meestal virale kinderziekten genezen en kon de afweer tot IN de cellen orde op zaken stellen. Hierdoor werden ook voorkomende erfelijke belastingen vaak a.h.w. mee genezen. Het kind werd vitaler weerbaarder en gezonder. Chronische ziekten en erfelijke belastingen kregen daardoor vaak pas veel later een kans om ziekte te veroorzaken. In plaats van de acute en meestal onschuldige kinderziekten krijgen kinderen nu te maken met een vroegtijdige uitbraak van chronische ziekten veroorzaakt door de niet geneutraliseerde erfelijke belasting.

Op deze via overerving meegekregen tendens kan de klassieke homeopaat heel direct voorschrijven. Een specifieke groep middelen is aangewezen in de behandeling van deze familiare belasting. De grootste kracht van deze middelen ligt in het vermogen de aanleg gunstig te beïnvloeden. Gunstig en preventief! Als deze middelen goed hun werk doen wordt voordat de kwaadaardige tendens lichamelijk een tumor gaat vormen, deze in de kiem het zwijgen opgelegd.

De constitutie, ofwel het gestel

Het menselijke gestel is opgebouwd uit een grote complexiteit aan verschillende factoren. Het al dan niet goed samenwerken van deze verschillende factoren maakt dat wij als mens gezond zijn of niet. Het optimaliseren van alle elementen die maken dat een mens zich gezond kan voelen wordt de homeopathische constitutiebehandeling genoemd. Hoe beter alles in ons lichaam en ons totale organisme werkt en onderling samenwerkt hoe gezonder we ons zelf voelen. Het immuunsysteem, onze afweer, vaart wel bij een dergelijke optimale samenwerking. In het geval van een acute ziekte kan deze snel worden overwonnen en immuniteit worden verworven en op basis van de gezonde afweer en vitaliteit kunnen chronische ziekten worden voorkomen en of genezen. Nadat de meest op de voorgrond tredende ziekelijke verstoringen met behulp van een juiste homeopathische behandeling zijn genezen ontstaat de ruimte om de basisconstitutie te herstellen en te optimaliseren. Dit gebeurt door de passende diep werkende constitutionele geneesmiddelen.

Biochemische zouten

Een gezwel neemt altijd pas vorm aan wanneer het lichamelijk wordt en door de diagnoseapparatuur kan worden waargenomen. Daarvoor is het nog ‘slechts’ een ontregeling op het functionele niveau ofwel op het niveau van de fysiologie. Deze fysiologie drukt zich onder meer uit in de weefsels en de lichaamscellen. Een goed reageren van deze lichaamscellen is dan ook heel belangrijk. Om dit goede reageren te ondersteunen kan de homeopaat mede gebruik maken van zogenaamde biochemische zouten. Het zijn de mineralen die de biochemie, de chemie van het leven mogelijk maken en ondersteunen. Deze chemie is bij kankercellen altijd verstoord en door de biochemische zouten voor te schrijven wordt de gezonde chemie en daarmee het herstelproces ondersteund.

De emotionele verstoringen

Emotioneel belastende levensomstandigheden kunnen voor het genezingsproces van de patiënt nadelige gevolgen hebben. Wanneer er steeds weer sprake is van ‘kommer en kwel’ zullen de aangewezen middelen door de storende invloed van de emotionele factoren in hun werking worden gehinderd of soms zelf totaal geblokkeerd. De patiënte is dus gebaat bij een stabiele leefsituatie met dierbaren die steun en toeverlaat zijn of in ieder geval zo min mogelijk negatieve emotionele stress veroorzaken . Indien er zich toch soms of zelfs veelvuldig emotionele situaties voordoen die de patiënte als belastend ervaart dan kan daar direct een homeopathisch middel op worden voorgeschreven om de ontstane negatieve gevoelssituatie ten goede te keren.

De Tumor

En uiteindelijk zit er dan daadwerkelijk dat gezwel. Het vormt een grote bedreiging voor het leven en de gezondheid. Het woord kanker is voor veel mensen nog gelijk aan sterven en dood. In feite is dit niet verwonderlijk want jaarlijks sterven ondanks alle inspanningen van overheid en reguliere geneeskunde in Nederland een op de vier mensen aan kanker. Ook in de homeopathie kan er daadwerkelijk op tumorvorming en groei worden voorgeschreven. Hiervoor lenen zich bij uitstek de zogenaamde orgaanmiddelen die in materiele doseringen aan de patiënt worden voorgeschreven zodat ze ook direct stoffelijk werken en een remmend effect op de tumorvorming, groei en ontwikkeling hebben.

Helaas is niet iedere patiënt (e) die lijdt aan kanker te genezen. Individuele factoren spelen daarbij vanzelfsprekend een grote rol. Er kan echter met zekerheid gesteld worden dat in geval van gelijktijdige homeopathische behandeling:

De reguliere behandeling veel beter verdragen wordt. De vitaliteit van de patiënt er met sprongen op vooruit gaat. De kwaliteit van leven daardoor aanmerkelijk verbetert. De levensverwachting naar evenredigheid toeneemt. De tumorgroei vertraagd of stopgezet wordt of zelfs geheel verdwijnt. Er zal nog veel inspanning verricht en werk verzet moeten worden voordat kanker als welvaartsziekte van de aardbodem verdwenen zal zijn, als dat al mogelijk is. Belangrijk is dat er antwoorden mogelijk zijn die het genezen van de kankerpatiënt ondersteunen. Het zelfgenezende vermogen van de mens speelt in dit proces de hoofdrol.

De geneeswijze die dienstbaar is aan en het zelfgenezende vermogen direct stimuleert is de klassieke homeopathie.

Wil je meer weten over homeopathie en borstkanker? Raadpleeg een klassiek homeopaat bij jou in de buurt.

Dit artikel is geschreven door Ewald Stöteler