De Nationale ziekendag

Actueel
ziekendag

De Nationale ziekendag is één dag in het jaar, waarop extra aandacht wordt gevraagd voor (chronisch) zieken en mensen met een handicap. Er lijken zo twee groepen mensen te bestaan: de zieken/gehandicapten en de gezonde mensen.

Maar bestaat er zo’n absolute scheiding tussen ziekte en gezondheid?

Wat is ziek en wat is gezond?

Wat is het doel van Nationale ziekendag

De Nationale ziekendag is ontstaan op initiatief van de Zonnebloem:  het is elk jaar op de tweede zondag van september.

Het doel hiervan was, om meer Nederlanders zich bewust te laten worden van de beperkingen die ziekten en handicap met zich meebrengen en daardoor ook meer contact te laten ontstaan tussen zieken en gehandicapten, in hun omgeving.

Gedacht wordt ook aan tweerichtingsverkeer: zieke mensen krijgen zo een grotere ‘wereld’ en de levenservaring van zieke mensen kan gezonde mensen inspireren.

Op de Nationale ziekendag worden veel mensen verrast met een bloemetje.

Ziek tegenover gezond?

De meeste mensen kennen wel mensen met een langdurige of chronische ziekte, of handicap, en weten daardoor ook dat het een grote impact heeft op het leven van die mensen, en hun mantelzorgers.

Eigenlijk is het vreemd, dat er een speciale dag aan gewijd wordt, of blijkbaar voor nodig is, om contact te bevorderen tussen gezonde en zieke mensen.

Isolement

Mensen die wij als ziek kennen, zijn vaak al langer ziek, wat dan betekent, dat ziek-zijn hen beperkt in hun dagelijkse lezen: ze kunnen vaak niet (meer) werken, kunnen vaak ook minder activiteiten aan, en zijn daardoor ook minder onder de mensen.

Dat heeft tot gevolg, dat mensen in een isolement kunnen komen: letterlijk wordt hun wereld kleiner, omdat ze minder mensen ontmoeten, minder dingen meemaken, en ook minder over dingen kunnen meepraten. En omdat ze vaak in het dagelijks leven de beperkingen ervaren, door minder energie bijvoorbeeld, kan het zijn dat ze daar ook de hele dag mee bezig zijn. Mensen kunnen veel behoefte hebben om over hun ziekte te praten.

Onzichtbaar ziek

Er zijn ook mensen met een chronische ziekte, waar weinig mensen van weten, omdat ze er niet over praten, of omdat het hun niet té veel beperkt in hun dagelijks leven.

Er zijn mensen hun klachten het liefst niet benoemen, om niet als ‘zieke’ gezien en behandeld te worden.

Het is dus maar de vraag, of mensen in twee groepen te verdelen zijn: de zieken en de gezonden.

Niemand is helemaal gezond, en er zijn chronisch zieken en gehandicapten die wel veel in de samenleving mee kunnen doen.

Er een ‘glijdende schaal’ tussen 100% gezond en 100% ziek: daartussen zit de hele wereldbevolking.

(We laten nu even buiten beschouwing, dat elke cultuur ook weer zijn eigen omgang met ziekte en gezondheid kent)

Ziekte en behandeling

In de reguliere geneeskundig heet iemand ziek, als hij lichamelijk meetbare symptomen of klachten heeft, zoals ze zijn aan te tonen met bloedonderzoek, röntgenfoto’s of scans, of waar het zichtbaar is aan de buitenkant, zoals bij breuken en wonden. Die symptomen worden behandeld, en als de symptomen er niet meer zijn (wat kán betekenen dat ze onderdrukt zijn en geen hinder meer geven), dan wordt een mens weer als gezond gezien. Dit geldt ook voor psychische klachten en symptomen, die door medicatie gereguleerd kunnen worden.

Gezondheidstoestand

Bij mensen die klachten hebben, die niet met onderzoeken aantoonbaar te maken zijn, wordt vaak gezegd, dat het ‘tussen de oren’ zit.

De gezondheidstoestand van een mens kan verschillen in de tijd, maar ook voortdurend beïnvloed worden door wat er gebeurt in het leven.

Lang voordat er klachten of symptomen optreden, is er al een onbalans in het energetisch systeem van een mens, waardoor zijn levenskracht gehinderd wordt.

Wanneer iemand klachten ontwikkelt, zijn dit symptomen, die levenskracht uit protest hiertegen “produceert” als een mens niet in balans is en die een mens aan het denken zouden moeten zetten.

Klachten produceren

Als je ervan uit gaat, dat klachten en symptomen niet zomaar optreden, kun je je afvragen wat je lichaam je wil zeggen, als het ‘klachten produceert‘.

Wat is er aan de hand, als je last hebt van je lever en galwegen: “wat heb je op je lever”, waar je niet over praat? Is het af en toe nodig “om je gal eens te spuwen”?

“Wat draag je allemaal op je schouders mee” als je last hebt van je schouder- en nekspieren, waardoor je hoofdpijn ontwikkelt?

Hieruit kan duidelijk worden, dat het bestrijden van ziektesymptomen alleen, zoals medicatie vaak doet, niet de onderliggende oorzaak of aanleiding aanpakt.

Onderdrukken van de klacht

Het komt vaak voor dat na behandeling (onderdrukking) van een klacht, vervolgens een andere klacht optreedt, waarvoor je medicatie krijgt. En omdat veel medicatie bijwerkingen kent, die ook weer met medicatie bestreden kunnen worden, kan er in de loop van de tijd een chronisch ziek-zijn ontstaan: vaak betekent dat, dat je redelijk kunt functioneren, maar dat je daarvoor ook continu (veel) medicatie moet blijven gebruiken. Als je ermee stopt, komen kunnen klachten weer terugkomen.

De reguliere geneeskunde kan chronisch zieke mensen niet genezen.

De vraag waar al die symptomen vandaan komen, die voor de mensen zélf vaak ‘zo maar uit de lucht komen vallen’, wordt meestal niet gesteld in de behandeling.  

Leefstijl geneeskunde

Er lijkt wel een kentering  te komen bij een aantal artsen, zoals bij huisarts Lineke van der Griendt: zij is zich gaan verdiepen in leefstijl-geneeskunde, en heeft een boek geschreven over een nieuwe kijk op de aanpak van chronische aandoeningen ( “Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?”)

Deze huisarts ziet, dat ze in een 10-minuten-consult weinig te weten kan komen van een patiënt, en ze probeert in langere consulten met patiënten de oorzaken van klachten te vinden, en ontdekte dat een groot deel aangepakt kan worden met een gezondere leefstijl, of met het verwerken van gebeurtenissen in het leven.

Homeopathie

Vanuit de homeopathie wordt er anders met klachten omgegaan.

Dé grote kracht in een homeopathische behandeling is de tijd die genomen wordt om mensen te laten vertellen, en klachten en achtergronden uit te vragen.

De mens heeft een levenskracht, die zorgt dat alles in de mens in balans is, op psychisch, emotioneel en lichamelijk niveau.

Levenskracht

Factoren die van invloed zijn op de werking van de levenskracht kunnen gebeurtenissen zijn, die letterlijk schade veroorzaken (zoals een val). Maar ook wat iemand vanaf de geboorte ( en zelfs al voor de geboorte) meemaakt,  bepaalt mede hoe een mens zich psychisch, emotioneel en lichamelijk ontwikkelt. Ook besmettelijke ziektes die iemand doormaakt, of welke medicatie of schadelijke stoffen iemand binnenkrijgt hebben invloed. Verder heeft elk mens vanaf zijn geboorte een “erfelijk rugzakje”: ziektes van (voor)ouders werken door in de aanleg voor ziektes die iemand vroeger of later in zijn leven kan ontwikkelen.

Als laatste hebben ook de keuzes in het hier en nu, waaronder de (al dan niet gezonde) leefstijl, hebben invloed op de gezondheid.

In balans brengen

Naar aanleiding van het gesprek bij een homeopaat  wordt gericht gezocht naar middelen,  maar niet om die symptomen te onderdrukken, maar om het zelf-herstellend vermogen van een mens zó in balans te brengen,  dat een mens vanuit zijn levenskracht zichzelf kan gaan genezen. Ook wat betreft leefstijl kunnen adviezen gegeven worden.

Bij acute klachten kan er heel snel verbetering optreden, maar bij chronische klachten kan er een langere weg te gaan zijn.

De Nationale zieken-dag?

Het is niet eenvoudig een scheiding te maken tussen gezondheid aan de ene kant en ziekte aan de andere kant.

De Nationale zieken-dag kan je laten nadenken over ziekte en gezondheid,

We kunnen op zo’n dag bij ons zelf stilstaan, en ons afvragen wat onze gezondheid kan bedreigen of bevorderen.

Als je meer wilt weten over wat een homeopathische behandeling voor je kan betekenen, kun je op www.klassiekehomeopathie.nl meer informatie vinden, en je kunt ook een homeopaat bij je in de buurt zoeken.